Algemene voorwaarden

01-11-2023

Algemene voorwaarden Finmedia

 1. Partijen
 2. Finmedia B.V.: geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68950969, gevestigd te Utrecht aan de Computerweg 22 (3542 DR), gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 3. Verdere gegevens van Finmedia B.V.:

Website: Finmedia
Email: info@finmedia.nl
Telefoonnummer: 085 – 130 0948
Btw-identificatienummer: NL857662107B01

 1. Klant: de (potentiële) afnemer van de door Finmedia aangeboden diensten.

 

 1. Toepasselijkheid
 2. Finmedia verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Finmedia en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd en/of geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant zijn uitdrukkelijk van de overeenkomst uitgesloten.
 5. Derden die door Finmedia bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
 6. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

 

 1. Aanbod en overeenkomst
 2. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Finmedia is aangegeven.
 3. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
 4. Alle opgaven van Finmedia van omvang, kleur en andere weergegeven specificaties van te leveren diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Finmedia.
 5. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Finmedia.
 6. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere opdrachten, nabestellingen of verlengingen.
 7. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Finmedia een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Finmedia, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.
 8. De beoordeling van het door de Klant aangeleverde materiaal en de door de Klant gedane verzoeken tot publicatie, behoort niet tot de opdracht van Finmedia, tenzij anders overeengekomen.

 

 1. Uitvoering door Finmedia
 2. Finmedia zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alle diensten van Finmedia worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Finmedia uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. De doelstelling(en) van Finmedia zijn slechts een richtlijn en geven derhalve geen garantie.
 3. Finmedia zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de opdracht trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor de Klant Finmedia altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
 4. Het staat Finmedia vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
  4. De Klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door de Klant tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Finmedia de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van de Klant. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt Finmedia dit als een aanvullende opdracht aan de Klant in rekening. Finmedia mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij de Klant in rekening brengen, tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Finmedia zijn toe te rekenen. Deze kosten worden berekend op basis van het reguliere uurtarief van Finmedia.
  5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, dan wel dit uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, heeft Finmedia het recht om namens en voor rekening van de Klant aan derden opdracht tot levering van producten of diensten te geven. Ingeval Finmedia een begroting opstelt voor de kosten van in te schakelen derden, dan heeft deze begroting slechts een indicatieve strekking.
  6. Aangekondigde werkzaamheden door Finmedia zijn niet bindend jegens Finmedia. Om de doelstelling(en) zo goed mogelijk proberen te behalen, is Finmedia gerechtigd om naar eigen inzicht voor een andere werkwijze en/of werkzaamheden te kiezen.
  7. Indien Finmedia uitlatingen doet op waaronder, maar niet beperkt tot, social media, websites, advertenties, dan is de Klant verantwoordelijk voor de (benodigde) content en dient de uitlatingen van Finmedia zo snel mogelijk te controleren. Bij bezwaar van de uitlatingen op social media door Finmedia, dient de Klant dit te (laten) verwijderen of een verzoek tot verwijdering in te dienen bij Finmedia, mits hier een betalende dienst voor af is genomen.
  8. Finmedia spant zich ervoor in de marketingactiviteiten in de best mogelijke kwaliteit te publiceren gedurende de gehele overeengekomen periode. Finmedia staat echter niet in voor de continue kwaliteit en de kwantiteit van de weergave van content op een multimedia, zoals een website of social media. Finmedia is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van een multimedia.
  9. Finmedia is gerechtigd om content die is geplaatst op een multimedia te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren in geval van een schending of dreigende schending van rechten van derden. Het voorgaande geeft de Klant geen recht op schadevergoeding.
  10. Finmedia is gerechtigd publicatie van marketingcontent om haar moverende redenen te weigeren, op te schorten of te verwijderen. Zulks kan onder meer geschieden wegens inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling dan wel evidente strijd met de eigen, redelijke belangen van Finmedia.
  11. Finmedia verleent geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van bijvoorbeeld de website en daarmee ook de visuele weergave van het eindresultaat. Op een moment na oplevering kan blijken dat de geleverde dienst, niet meer wordt weergegeven of niet meer volledig optimaal functioneren door externe omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in het geval dat de netbeheerder de dienst niet meer ondersteunt, de leverancier van Finmedia failliet gaat of de gebruikte template of plug-in niet meer wordt ontwikkeld/ondersteund. Finmedia is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in de website of andere content, na aanpassingen gedaan de door de Klant of .
 5. Tenzij anders overeengekomen is Finmedia nimmer gehouden tot het maken en bijhouden van back-ups ten behoeve van de Klant. Alle gemaakte back-ups zullen na beëindiging van de overeenkomst worden vernietigd. De Klant is derhalve zelf verantwoordelijk voor het maken en bijhouden van back-ups, bijvoorbeeld voordat een update wordt uitgevoerd.
 6. Indien naar het oordeel van Finmedia een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Finmedia of derden en/of de leveringen van Finmedia worden ge- of verhinderd door, maar niet beperkt tot, storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen, epidemieën, pandemieën, worden alle verplichtingen van Finmedia opgeschort en is Finmedia gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar/deze verhindering af te wenden dan wel te voorkomen, zonder dat de Klant enig recht op schadevergoeding heeft. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Finmedia onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Finmedia bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de Klant en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 7. Aan alle vrijblijvende werkzaamheden kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 

 1. Verbintenissen van de Klant
 2. De Klant stelt Finmedia in de gelegenheid uitvoering te geven aan de opdracht. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Finmedia.
 3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Finmedia aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Finmedia worden verstrekt. De Klant draagt zelf het risico van juiste en tijdige aflevering van de content en/of andere benodigde informatie en de inhoud hiervan, ongeacht hoe de Klant deze aanlevert. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Finmedia zijn verstrekt, heeft Finmedia het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 4. De Klant is verplicht om voor een zo goed mogelijk resultaat van de overeenkomst de instructies van Finmedia aangaande de communicatie online en op social media op te volgen.
  4. Indien een tijdvak voor de uitvoering van de werkzaamheden is overeengekomen, verplicht de Klant zich ervoor zorg te dragen dat hij, of een door hem aangewezen derde, gedurende deze periode goed telefonisch en elektronisch bereikbaar is. WhatsApp wordt uitdrukkelijk niet als communicatiemiddel beschouwd.
  5. De Klant is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van Finmedia de overeengekomen, overlappende of samenhangende werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen. Art. 7:407 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
 5. De Klant staat ervoor in dat digitaal aangeleverd materiaal veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van Finmedia en/of derden. Eventuele schade die hieruit mocht voortvloeien, komt voor rekening en risico van de Klant.

 

 1. Prijzen, betaling en opschorting.
 2. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
 3. Tenzij anders is overeengekomen dient de Klant de verschuldigde geldsom in zijn geheel voorafgaand aan de levering te voldoen. Finmedia is direct na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd om de factuur te sturen. In geval van duurovereenkomsten (maandabonnementen) worden in de betreffende maand gefactureerd.
 4. Indien betaling op factuur geschiedt, dient betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door middel van girale overboeking, tenzij anders overeengekomen.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Finmedia terstond gerechtigd om de Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 125,- exclusief btw.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Finmedia niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6.Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt Finmedia haar tarief vast volgens haar uurtarief van € 85 (excl. BTW). Dit geldt derhalve ook voor in opdracht uitgevoerde werkzaamheden die buiten de inhoud van de oorspronkelijke overeenkomst worden verricht.

 1. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Finmedia is het de Klant niet toegestaan ten aanzien van de betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.
 2. Finmedia heeft het recht geleverde diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken en/of te verwijderen, voor de duur dat de Klant in verzuim is bij de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst met Finmedia.
  9. Bij duurovereenkomsten (dit geldt in ieder geval, maar niet beperkt tot, de uurtarieven en abonnementsprijzen van Finmedia) is Finmedia gerechtigd om de tarieven te verhogen door bijvoorbeeld te indexeren conform het toepasselijk CBS-cijfer. In elk geval is Finmedia gerechtigd om zonder instemming van de Klant eenmaal per jaar een prijsstijging door te voeren van maximaal 3%. Indien Finmedia een hogere prijsstijging wenst, heeft zij een wachttermijn van 1 maand, waarbij de Klant het recht heeft om de overeenkomst binnen die termijn schriftelijk te ontbinden. Bij gebreke daarvan wordt de Klant geacht akkoord te zijn met de prijsstijging.

 

 1. Duur en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst
 2. Art 7:408 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten. De Klant kan de overeenkomst derhalve niet tussentijds opzeggen.
 3. Duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, kunnen door de Klant niet tussentijds worden opgezegd en eindigen derhalve slechts door verloop van de overeengekomen looptijd, zoals aangegeven in het hoofdcontract. Indien daarin niets is bepaald, geldt een looptijd van één jaar. De duurovereenkomsten worden telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur. Opzegging van een duurovereenkomst geschiedt schriftelijk tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een periode van tenminste 25% van de overeengekomen looptijd, afgerond in hele maanden. Finmedia is te allen tijde gerechtigd om de duurovereenkomst(en) tussentijds, met een opzegtermijn van één maand, op te zeggen.
 4. Finmedia heeft het recht de overeenkomst met de Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
 5. a) de Klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Finmedia ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
 6. b) aan de Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, de Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of de Klant onder curatele of bewind wordt gesteld;
 7. c) er op een aan de Klant toekomend recht beslag wordt gelegd;
  d) er twee periodieke betalingen niet zijn verricht.
 8. In geval van ontbinding van de overeenkomst zijn alle door de Klant aan Finmedia verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Er vindt geen restitutie van eventuele tegoeden plaats.
 9. In geval van ontbinding van de overeenkomst is Finmedia gerechtigd om een evenredig deel, in verhouding tot het voltooide deel van de opdracht, van de overeengekomen geldsom te factureren met een minimum van 50%.
 10. Indien Finmedia van mening is dat de overeenkomst niet op een juiste wijze kan worden voortgezet, heeft Finmedia het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 

 1. Garantie en aansprakelijkheid
 2. Finmedia is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of defecten bij en/of fouten van, de voor de uitvoering van de opdracht gebruikte social media- en webplatforms, waaronder, maar niet beperkt tot, Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIn, Youtube en hosting. Finmedia is tevens niet aansprakelijk voor schade indien de Klant zich niet houdt aan het algemene beleid en advertentiebeleid van waaronder, maar niet beperkt tot, Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIn, Youtube en hosting. De Klant is verantwoordelijk voor schade dat mocht voortvloeien uit het voorgaande.
 3. Finmedia is niet aansprakelijk voor schade bij de Klant of aan de Klant verbonden partijen, als gevolg van uitlatingen van derden zowel on- als offline.
 4. Finmedia is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van publicaties van teksten en overig materiaal dat door de Klant is aangeleverd of goedgekeurd.
 5. De Klant is gehouden elke levering en uitvoering, in fasen of anderszins, zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de overeenkomst en er derhalve sprake is van een gebrek, dient de Klant binnen 5 dagen nadat zij dit heeft ontdekt of in redelijkheid had kunnen ontdekken, Finmedia hieromtrent te informeren.
 6. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Finmedia het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Het voorgaande geldt zonder dat de Klant recht heeft op enige vergoeding van schade door Finmedia.
 7. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan de Klant is toe te rekenen, de Klant Finmedia omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, de Klant de afronding van een fase heeft bevestigd, de Klant toestemming heeft gegeven voor de start van een volgende fase of de Klant het geleverde in gebruik heeft genomen, vervalt ieder recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast aangaande de toerekening van de fout ligt bij de Klant.
 8. Iedere garantie of overige aanspraak van de Klant op Finmedia vervalt indien de Klant of anderen in opdracht of met goedkeuring van de Klant wijzigingen hebben aangebracht aan of in de werkzaamheden van Finmedia.
 9. Finmedia is gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 10. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.
 11. De Klant heeft nimmer recht op enige remedie indien de Klant onjuist of onzorgvuldig gebruik valt te verwijten of in het geval de Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Finmedia, eigenhandig wijzigingen in het door Finmedia geleverde aanbrengt of doet aanbrengen.
 12. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik van de website, inclusief het gebruik van tekstuele en grafische content en vrijwaart Finmedia van aanspraken van derden als gevolg van het onrechtmatig gebruik van de website en/of de daarop weergegeven content.
 13. Mocht Finmedia onverwijld jegens de Klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte waarop de door Finmedia gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of, indien een verzekeraar niet tot uitkering overgaat of geen verzekering is afgesloten, tot het bedrag van het honorarium dat Finmedia voor de uitgevoerde werkzaamheden – waaruit de schade is ontstaan – heeft ontvangen vermeerderd met 15%. Bij overeenkomsten die een langere looptijd dan een halfjaar hebben, geldt voorts een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 14. Aansprakelijkheid van Finmedia omvat nooit gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
 15. De Klant vrijwaart Finmedia voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Finmedia heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, op basis van de door de Klant te laat verstrekte en/of onjuiste of onvolledige informatie, gegevens en bescheiden.
 16. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Finmedia tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden.

 

 1. Privacy
 2. Indien Finmedia in opdracht van de Klant cookies plaatst en/of deze uitleest, garandeert de Klant dat Finmedia daartoe bevoegd is op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de AVG. De Klant vrijwaart Finmedia derhalve in en buiten rechte voor iedere aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid ter zake.
 3. De Klant is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat Finmedia onder haar verantwoordelijkheid (persoons)gegevens van de Klant en derden verwerkt zoals, maar niet beperkt tot, het gebruik van de website waaronder diens activiteiten op de website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de website wordt doorgebracht, het internetadres van de website waarvandaan de Klant of derde komt en de pagina’s die de Klant of derde heeft bezocht. De Klant staat ervoor in dat de privacy policy in overeenstemming is met de werkzaamheden van Finmedia en maakt geen onderdeel uit van de werkzaamheden van Finmedia.
 4. De Klant garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de (persoons)gegevens, op grond van bijvoorbeeld de AVG, die door de Klant of derden worden ingevoerd of verwerkt in de website. Bij de Klant ligt de verantwoordelijkheid voor deze gegevens. De Klant staat er jegens Finmedia voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. De Klant vrijwaart Finmedia van elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 5. De Klant kan op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de AVG) verplichtingen tegenover derden hebben, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in en het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij de Klant. Finmedia zal zoveel als technisch mogelijk is en in redelijkheid van haar kan worden verwacht, medewerking verlenen aan de door de Klant na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Finmedia begrepen en komen volledig voor rekening van de Klant.
 6. Finmedia kan alle ontwikkelde en al dan niet gepubliceerde (web)content gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden.
 7. Het eigendom van door Finmedia verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Finmedia, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Finmedia hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Finmedia gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 8. Finmedia behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 1. Wijzigingen van de algemene voorwaarden

In het geval van duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, behoudt Finmedia zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Klant een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, dan dient hij dit voor de datum dat de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt.

 1. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
  1. Finmedia is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Finmedia.
 2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopsverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
 3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de rechter in het arrondissement waarin de Finmedia haar (hoofd) vestigingsplaats heeft exclusief bevoegd rechter. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de rechter in het arrondissement waarin de gemeente Finmedia haar (hoofd)vestigingsplaats heeft exclusief bevoegd.

 

Even contact? Bel ons gerust